ระบบบำบัดน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเป็นสิ่งที่กำลังมีความสำคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ เนื่องมาจากความตื่นตัวในเรื่องของความต้องการในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพบวกกับกฎหมายควบคุมการใช้น้ำทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่มีการบังคับใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ

บริษัทของเราได้ทำการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเพื่อการใช้งานในครัวเรือน, อุตสาหกรรม และการพักผ่อน เราได้พัฒนาและคิดค้นกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ สำหรับงานปรับสภาพน้ำทะเล (desalination), งานระบบบำบัดน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดื่ม, งานระบบส่งและลำเลียงน้ำสำหรับการบำบัด, งานระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถนำเสนอวิธีการในการดำเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับสภาพน้ำและการใช้งานน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุด 

ระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน
เรานำเสนอระบบบำบัดน้ำให้กับลูกค้าที่ต้องการน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยมากขึ้นสำหรับใช้ในครัวเรือนของท่าน เรามีระบบที่มีประสิทธิภาพมากมาย ตั้งแต่ระบบการปรับสภาพน้ำ, ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO), ระบบการกรองและฆ่าเชื้อ, ถังแรงดันสูง,  ปั๊มประสิทธิภาพสูงต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูดและจ่ายน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร


การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
Desalination คือกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล เราได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นเพื่อการผลิตน้ำจืดที่มีความสะอาดและเหมาะสมแก่การอุปโภคและบริโภคของมนุษย์


ระบบบำบัดน้ำดื่ม
เราทำการปรับสภาพน้ำทั่วไปให้กลายเป็นน้ำดื่มที่ผู้คนสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ โดยเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้นั้นเป็นกระบวนการและระบบที่สามารถทำได้จริงจากการผสมผสานมาตรฐานของระบบที่เป็นที่ยอมรับกันในวงการเข้ากับข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ


งานระบบบำบัดน้ำที่ใช้ในระบบงานส่งและลำเลียงน้ำ
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดน้ำที่ใช้ในงานส่งและลำเลียงน้ำสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบการกรอง, การเติมสารเคมี, ระบบรีเวอร์สออสโมซิส, ระบบการกรองละเอียด, การปรับสภาพน้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น decarbonisation, degassing, electrodeionising, mixed beds และ sterilisation


งานระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
เรานำเสนอระบบการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน หลักการทำงานพื้นฐานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียอันได้แก่กระบวนการทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ จะถูกเลือกนำมาใช้ในการบำบัดและกำจัดสิ่งปนเปื้อนและสามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้ต่อไป


การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
ระบบการกรองละเอียดและรีเวอร์สออสโมซิสคือเทคโนโลยีหลัก ๆ ที่เรานำมาใช้ในการคืนสภาพน้ำให้กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเทคโนโลยีที่จะถูกเลือกมาใช้นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของน้ำก่อนที่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดนั่นเอง