about-wayfit-1
เวย์ฟิตคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ผลงานการดำเนินโครงการของเวย์ฟิตได้รับการพิสูจน์ในระดับสากลแล้วว่าเราคือบริษัทชั้นนำที่มีความชำนาญในระบบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับโครงการที่มีน้ำเป็นหัวใจสำคัญ เวย์ฟิตนำเสนอระบบการทำงานแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไปจนถึงก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งบริการของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการที่ลูกค้าต้องการ

เวย์ฟิตดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำ ทั้งในด้านเทคนิคและการเงิน เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสูงบวกกับความพึงพอใจให้กับลูกค้า เวย์ฟิตคือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่รู้จักในเรื่องของทักษะ และประสบการณ์ด้านงานระบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการโครงการและควบคุมงาน

about-wayfit-2

เวย์ฟิตวางแผนดำเนินงานก่อสร้างจากข้อจำกัดพื้นฐานของโครงการผสมผสานกับรายละเอียดจำเพาะที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานคุณภาพภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เวย์ฟิตสามารถนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน การออกแบบ ไปจนถึงการลงมือดำเนินงานจนแล้วเสร็จ

เวย์ฟิตมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ, สถาปัตยกรรม ไปจนถึงด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

about-wayfit-3